ครูพลวัฒน์ คุรุมาดี (คณิตศาสตร์)

 

ครูประโลม อาวะรุณ (วิทยาศาสตร์)

 

ครูมยุรี วงศ์ทองคำ (ภาษาไทย)

 

ครูอรพิน สามประดิษฐ์ (สังคมศึกษา)

 

ครูนเรศ อัคพิน

(ภาษาอังกฤษ)

 

ครูนภาพร แก้วพันนา (ภาษาอังกฤษ)